ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft.

            E-mail: info@abn.hu                               

               1223 Budapest, Rózsakert u. 36.          

                                                                                                                                

Főbb Cégadatok

Cégjegyzékszám:

01-09-163704

Bejegyezve:

1992. május 8.

 

 

A cég elnevezése

 

ABN Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

A cég rövidített elnevezése

 

ABN Kft.

 

 

 

 

A cég székhelye

 

1223 Budapest, Rózsakert u. 36

 

 

 

 

Főtevékenység

 

 

 

74.12

Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

A cég adószáma

 

10688742-2-43.

 

 


 

 

 

 

2016. évi átláthatósági jelentés

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007.évi LXXV törvény 55.§-ában foglaltak alapján, figyelemmel az Európai Parlament és Tanács 2006. évi 2006/43/EC irányelvére a következők szerint tesszük közzé az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft. (továbbiakban: Társaság) átláthatósági jelentését:

 

a) A gazdálkodási forma és a tulajdonviszonyok leírása

 

Gazdálkodási forma:                           Korlátolt felelősségű társaság

 

Tulajdonviszonyok bemutatása:

 

Tagok száma:                                      3 fő

 

            1.. Tag neve:                            Dr. Tessényi Kornél

                 Tulajdoni hányad:              90,00 %

           

2.  Tag neve:                            Tessényi Kornél

                 Tulajdoni hányad:              6,67 %

 

3.  Tag neve:                            Dr. Lajtai Katalin

                 Tulajdoni hányad:              3,33 %

 

b) A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik

A Társaság nem tartozik könyvvizsgálói hálózathoz.

c)  Az irányítási struktúra leírása

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés. Az operatív irányítást, mint ügyvezető Dr. Tessényi Kornél többségi tulajdonos végzi. A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik, beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrzi.

d) A belső minőségellenőrzési rendszer leírása     

A belső minőségellenőrzési rendszer leírását részletesen a Társaság minőségellenőrzési szabályzata tartalmazza. A minőségellenőrzési rendszer kiterjed a könyvvizsgálói felelősségre, az etikai követelményekre, az ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati megbízások elfogadására továbbbá a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, a könyvvizsgálati munkafolyamatra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre.

 

Jelen átláthatósági jelentés aláírásával nyilatkozunk, hogy véleményünk szerint a belső minőségellenőrzési rendszer a szabályozásnak megfelelően és hatékonyan működik.

e) Utolsó kamarai minőség-ellenőrzés időpontja

A Társaságnál könyvvizsgálói tevékenységet egy fő,  dr. Tessényi Kornél végez, akinél  2013-ban volt kamarai minőség-ellenőrzés, amely megfelelt minősítéssel zárult le. A Társaság  utolsó kamarai minőség-ellenőrzése is 2013-ban volt, amely szintén eredményesen zárult le.

f) Azon közérdeklődésre számot tartó vállalkozások felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett

A Társaság a 2016. február 12-án kelt megbízási szerződés szerint a REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2015. évi éves beszámolójának a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát végezte el. A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezett és jelenleg sem rendelkezik közérdeklődésre számot tartó vállalkozás könyvvizsgálói megbízásával.

g) A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés  belső ellenőrzése megtörtént

A Társaság által alkalmazott gyakorlat megfelelően biztosítja a törvényi előírások és kamarai szabályzatok által előírt függetlenséget az alábbiak szerint:

 - a  függetlenség megbízás elfogadása előtti vizsgálata

-  a közreműködő munkatársak nyilatkozatai

ügyfél kitettség vizsgálata

a függetlenség vizsgálatának belső dokumentálása

 

A Társaságnál alkalmazott függetlenségi gyakorlat belső ellenőrzése rendszeresen megtörténik. A Társaságnak alkalmazottai nincsenek.

h) A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatosan alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

A Társaságnál a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló, dr. Tessényi Kornél eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos képzési követelményeknek és a Társaságnál alkalmazott képzési politika követelményeinek.

i) A jelentős pénzügyi adatok 2016-ban

                                                                                                            Adatok E Ft-ban

Összes nettó árbevétel

Ebből:

 

3 093

 

-Beszámolók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatából származó árbevétel

 

3 093

 

-Egyéb bizonyosságot nyújtott szolgáltatásokból és adótanácsadói szolgáltatásokból származó árbevétel

 

0

 

-Számviteli szolgáltatásból származó árbevétel

 

0

 

j) Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveiről

A Társaság díjazási gyakorlata a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága által ajánlott módszer szerint meghatározott könyvvizsgálati munkaóra igényen alapul, figyelembe véve a megbízás által felvállalt kockázatokat is. 

A Társaságnál dr. Tessényi Kornél kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 002519) látja el a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet tagsági jogviszony keretében.

 

Nyilatkozat a jelentésben szereplő információkról

Alulírott, dr. Tessényi Kornél ügyvezető nyilatkozom, hogy a jelen átláthatósági jelentésben szereplő adatok és információk a jelentés kiadásának időpontjában helytállóak.

Budapest, 2017. március 31.

 

 

dr. Tessényi Kornél

ügyvezető       

 

MEGHÍVÓ

Az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft. évi rendes taggyűlésére

 

Alulírott dr. Tessényi Kornél, mint a társaság ügyvezetője a társaság taggyűlését az alábbi helyre és időpontra összehívom ésa társaság tagjait a taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye a társaság székhelye: 1223 Budapest, Rózsakert u. 36.

A taggyűlés időpontja: 2017. május 27. reggel 9 óra.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott.

 

Megismételt taggyűlés: a taggyűlés határozatképtelensége esetén a társaság székhelyén megtartandó következő taggyűlést 2017. május 31-én reggel 9 órára hívom össze. Tájékoztatom, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

A taggyűlés napirendje:

napirendi pont: a taggyűlés tisztségviselőinek (jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítője) megválasztása.

napirendi pont: 2016. évi Mérleg és Eredménykimutatás elfogadása

napirendi pont: Döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról

 

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:190. § (2) bekezdése szerint – amennyiben a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz – a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a társaság tagjaival és a társaság ügyvezetőjével.

 

Budapest, 2017 május 10.

                                                                                                dr. Tessényi Kornél